Bee Pee

Uncategorized

દિલ પૂછે છે મારૂં….

A nice forward from some one… દિલ પૂછે છે મારૂં, અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે? જરાક તો નજર નાંખ, સામે કબર દેખાય છે. ના વ્યવહાર સચવાય છે, ના તહેવાર સચવાય છે, દિવાળી હોય કે હોળી, બધું ઓફીસમાં જ ઉજવાય…